Ưu đãi

Ghi chú:

  • IP là phí bảo hiểm kỳ đầu tiên
  • IP/HĐBH được cộng dồn xét thưởng phải tối thiểu từ 35 triệu đồng trở lên
  • Khách hàng tham gia là Chủ hợp đồng và/hoặc Người được bảo hiểm

 

Chi tiết Thể lệ chương trình xem tại đây!

Thời gian

  • Chương trình áp dụng từ 05/04 - 27/04/2019

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin