Ưu đãi

(*) IP là phí bảo hiểm kỳ đầu tiên

Điều kiện:

  • Khách hàng tiền gửi có kỳ hạn.
  • Là CHĐ/NĐBH của HĐBH phát hành trong thời gian chương trình.
  • Tổng số dư các hình thức gửi có kỳ hạn ≥ IP HĐBH
    *Chi tiết xem điều kiện tham gia chương trình tại đây!

Thời gian

  • Chương trình áp dụng từ 06 - 31/05/2019

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin